Site Loader

Kroz uzajamnu saradnju, terapeut i klijent rade na rešavanju problema koji ometa rast i razvoj klijentove ličnosti. Klijent i terapeut  preuzimaju i imaju zajedničku odgovornost za ostvarivanje one promene koju klijent želi da postigne. Terapeut deluje kao pomagač i edukator, dok klijent ulaže sopstvene napore da ostvari promenu. Terapeut nastupa neutralno, uvažavajući stavove klijenta, njegove etičke i duhovne izbore.

Savetnikov zadatak nije da klijentu uradi neke stvari, niti klijent može očekivati da će savetnik uraditi sve umesto njega. Pošto obe strane zauzimaju podjednako važnu ulogu u procesu promene, važno je da oboje jasno znaju kako će podeliti taj zadatak. Stoga sklapaju ugovor.

Ugovor ima sledeće zahteve:

 1. Savetnik i klijent se moraju eksplicitno složiti o uslovima ugovora.
 2. Adekvatna naknada: klijent mora dati savetniku ugovorenu nadoknadu za usluge koje mu ovaj pruža.
 3. Kompetentnost: savetnik mora biti dovoljno vešt da pruža uslugu o kojoj sklapa ugovor. Klijent mora biti kompetentan da se podvrgne savetovanju; npr mora imati dovoljno dostupnog Ego stanja Odraslog da bi razumeo ono što se događa na seansi i da bi na to pristao.
 4. Zakonitost: sve o čemu se dogovara u ugovoru mora biti zakonito i mora zadovoljiti odgovarajuće profesionalne i etičke norme.

Pravila:

 • Tokom seansi nije dozvoljeno nasilje niti prema sebi niti prema drugima.
 • Ne sme se oštetiti prostorija niti nameštaj i ostali predmeti u njoj.
 • Nema bacanja stvari.
 • Nema uzimanja lekova bez recepta u bilo kom trenutku tokom savetovanja.
 • Ni na jednu seansu ne sme se doći pod dejstvom alkohola ili droga.
 • Sve seanse se, u dogovoru, sa klijentom snimaju.

Odredbe

 • Klijent i terapeut sreću se u posebnom, uvek istom prostoru i u dogovoreno vreme koje je unapred određeno i koje se bez značajnog razloga ne menja, jedanput, dva puta ili više puta nedeljno u trajanju od 50/60min (individualna psihoterapija) tj. jedanput nedeljno u trajanju od 180min (grupna psihoterapija)
 • Broj ugovorenih seansi u dogovoru sa klijentom.
 • Poslednja seansa služi za evaluaciju.
 • Cena je po dogovoru sa klijentom i plaća se posle održane seanse ili dva sata vremena pre seanse on line.
 • Klijent može da otkaže seansu najkasnije 24h pre zakazanog termina bez nadoknade. Seansa koja se ne otkaže ili se ne otkaže na vreme se naplaćuje.
 • Ukoliko kasni na ugovoren termin, seansa traje i završava se kao da je otpočela na vreme.
 • Terapeut unapred najavljuje odsustva, godišnji odmor, i usklađuje pauze sa klijentom. U slučaju dužeg odsustva, sprečenosti, promene prebivališta i sl terapeut upućuje klijenta drugom odgovarajućem terapeutu.
 • Brižljivo čuvanje podataka koje je klijent izneo terapeutu predstavlja terapeutovu profesionalnu dužnost osim ukoliko su u pitanju informacije koje podležu zakonskoj obavezi i/ili zbog čijeg bi prećutkivanja život klijenta ili nekog drugog mogao biti ugrožen.
 • Terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog klijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim klijentom.
 • Sve sto klijent saopsti u toku psihoterapiskih seansi predstavlja profesionalnu tajnu i načelo poverljivosti.  
 • Bez dozvole klijenta nikakav se podatak iz razgovora sa klijentom ne može saopštiti bilo kome drugom (bračnom drugu,rođacima,prijatelju,poslodavcu i dr). To je etička i zakonska obaveza terapeuta.
 • Terapeut ne kontaktira sa članovima porodice, partnerom, prijateljima ili kolegama svog klijenta osim ukoliko se o tome ne dogovori sa svojim klijentom.
 • Sve sto klijent saopsti u toku psihoterapiskih seansi predstavlja profesionalnu tajnu i načelo poverljivosti.  
 • Bez dozvole klijenta nikakav se podatak iz razgovora sa klijentom ne može saopštiti bilo kome drugom (bračnom drugu,rođacima,prijatelju,poslodavcu i dr).

Obaveza čuvanja poverljivih podataka je profesionalna dužnost terapeuta, sa izuzetkom informacija koje podležu zakonskoj obavezi i čije bi prećutkivanje ugrozilo život klijenta ili život nekog drugog.

Objave po mesecima

U svakom trenutku imamo dve opcije: Da zakoračimo napred ka razvitku ili da zakoračimo nazad u sigurnost. ”
-A. Maslov